• ایران
  • 1402/09/09
اعضای هیات مدیره سندیکا

مهندس ابراهیم خوشگفتار

رئیس هیأت مدیره

KhoshGoftar

مهندس رضا ریاحی

عضو اصلی هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره

Riahi

دکتر محمد تقی بابایی

عضو اصلی هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره

Babaie

دکتر شهرام صدرا

عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار

Sadra

مهندس حسنعلی تقی زاده

عضو اصلی هیأت مدیره

TaghiZadeh

دکتر مجید غمامی

عضو اصلی هیأت مدیره

Ghamami

آقای میر حجت میر مومنی

بازرس

MirMomeni