• ایران
  • 1401/04/04
news-details
كميسيون‌ها

جلسه هشتم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

هشتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به صورت فوق العاده روز سه شنبه مورخ 15 / 05 / 1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه