• ایران
  • 1402/01/07
news-details
پژوهش

یکشنبه ها با اقتصاد برق، هفته پنجم

نگاهی به سهم بخش خصوصی از تولید برق نشان میدهد در پایان سال 1400 ، کل سهم بخش خصوصی از تولید برق کشور 62 درصد بوده است. همچنین عمده افزایش ظرفیت منصوبه کشور در سال های اخیر ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بررسی قراردادهای نیروگاه ها نشان می دهد در بخش حرارتی غیر دولتی، تمامی نیروگاه های به بهره برداری رسیده در برنامه ششم توسعه، از محل قراردادهای منعقد شده در برنامه های چهارم و پنجم توسعه بوده اند و باقی افزایش ظرفیت محقق شده در این بخش، سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه های موجود و تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی بوده است. به عبارت دیگر از محل بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه قراردادی برای احداث نیروگاه جدید منعقد نشده است. متن کامل یادداشت را می توان از پایین همین صفحه با دو بار کلیک همزمان دانلود کرد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه